top of page

Medlemsvilkår TrueLink A/S

1. Accept af vilkår

Medlemskab af TrueLink-Portalen etableres ved oprettelse via www.truelink.dk eller gennem en autoriseret TrueLink partner. Det forudsættes at medlemmet er indehaver af et CVR nummer. Som en betingelse for oprettelse forudsættes accept af nærværende vilkår ved afkrydsning i feltet ”Accepter betingelser og vilkår”.

 

2. Medlemsskabets omfang og anvendelse

Medlemskab af TrueLink-Portalen giver adgang til en vederlagsfri brugsret til TrueLink A/S's (herefter TL’s) forsendelsessystem samt gratis download af visse fakturamodtagelsesmoduler, gratis download af TrueLink-klient, samt adgang til vederlagsfri support. Herudover tilbydes medlemmerne en række standard services,  der anskaffes mod vederlag, og i henhold til TL’s salgs og leveringsbetingelser for TrueLink ydelser.

Ved brug af TrueTrade Katalog systemet vil ordremodtagelse og Prisbog fremsendelse ske mod vederlag, og i henhold til TL’s salgs og leveringsbetingelser for TrueLink ydelser. Priserne kan ses på www.truelink.dk/e-katalog.

 

3. Medlemsskabets varighed og ophør

Medlemsskabet træder i kraft ved medlemmets modtagelse af bekræftende elektronisk kvittering der bl.a. indeholder medlemmets bruger-id og password.

Medlemskabet løber indtil det opsiges af medlemmet ved henvendelse til kundecenter@truelink.dk, eller det opsiges af TrueLink A/S med 6 mdr. varsel. Eventuelle ubrugte dokumentklip refunderes ikke ved medlemskabets ophør.

 

4. Medlemmets data

Medlemmet har fuld ejendomsret til sine data, der ligger i systemet. Medlemmets data i TrueLink arkiv er tilgængelige for denne i ”det til enhver tid indeværende år” + 10 foregående kalenderår. Derefter bliver data slettet, uden yderligere varsel. I Indbakke, hvorfra indkommende data kan downloades, er data tilgængelige i 18 måneder, hvorefter de bliver slettet uden yderligere forvarsel.

 

5. Medlemmets forpligtelser

Medlemmet er forpligtet til at opbevare bruger-id og password på mindst samme forsvarlige måde som Medlemmet behandler andre af virksomhedens fortrolige oplysninger. Medlemmet er således ansvarlig for uautoriseret brug af systemet på Medlemmets vegne, men også for 3. mands uautoriseret brug, såfremt denne brug beror på en sikkerhedsbrist hos medlemmet.

Medlemmet er endvidere ansvarlig for overholdelse af 3’die parts immaterielle rettigheder i forbindelse med opload/brug af billeder anvendt på TrueLinks systemer.

 

6. Driftstabilitet

TL søger at  opnå størst mulig driftstabilitet for medlemmerne, men er ikke ansvarlig for driftforstyrrelser uden for TL’s kontrol, herunder bl.a. strømsvigt, fejl i telekommunikationsforbindelser, eller andre tekniske forhold TL ikke har direkte indflydelse på.

 

7. Support

Medlemmerne har adgang til gratis support inden for det på itet oplyste tidspunkt, alle hverdage.

TL forbeholder sig ret til at afvise en henvendelse som support, hvis henvendelsen har karakter af uddannelse, konsulent assistance eller af anden tidskrævende art. Denne type henvendelser vil blive tilbudt som betalbar assistance på normale vilkår.

Ændringer i medlemsforhold, som kræver ændring hos TL eller TL partnerskab, vil blive afkrævet betaling jf. www.truelink.dk. Eksempel på den type henvendelse er f.eks. ændring af CVR nummer.

 

8. Servicevinduer

Medlemmerne holdes opdateret omkring service og vedligehold på www.truelink.dk

Medlemmerne vil her kunne se hvornår systemet er lukket for anvendelse, samt TrueLinks generelle driftstatus.

TL er uden ansvar for sådanne driftafbrydelser.

 

9. Dokumentation og vejledning

TL har udarbejdet dokumentation og vejledning som findes på www.truelink.dk.

 

10. Ændringer

TL er berettiget til at foretage forbedringer og ændringer i TrueLink Portalen, og det bagvedliggende software.

Ændringer i produkt- og servicesortimentet vil blive varslet på www.truelink.dk.

 

11. Nyheds- og opdateringsmail

Ved accept af nærværende betingelser er Kunden tilmeldt til at modtage nyheds- og opdateringsmail fra TrueLink og andre selskaber i Mercell Group. Kunden kan til enhver tid afmelde sig via det link, der ligger nederst i de udsendte nyheds- og opdateringsmails.

 

12. Rettigheder

TL har samtlige rettigheder til TrueLink Portalen, og de dokumenter der er tilknyttet denne, samt alt bagvedliggende software.

Medlemmerne får ved nærværende aftale alene en begrænset, ikke-eksklusiv brugsret til den tilgængelige software uanset om dette kan downloades gratis, eller mod betaling.

Medlemmerne har således pligt til at respektere de til enhver tid gældende licensbetingelser, der knytter sig til den downloadede software.

 

13.  Ansvar

TL er, med de begrænsninger der følger af nærværende vilkår, ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler for tab der skyldes fejl og forsømmelser, men ikke for fejl i software.

TL er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, skader forårsaget af edb-virus, driftstab, tab af data og omkostninger til disses reetablering samt tab af fortjeneste.

TL’s samlede erstatningsansvar i henhold til nærværende vilkår er beløbsmæssigt maksimalt DKK 20.000.

TL har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager TL sig intet produktansvar.

 

14. Øvrigt

Ved at acceptere nærværende vilkår, accepterer Medlemmet, at virksomhedens navn offentliggøres i funktionen ”Søg efter andre virksomheder” – en funktionalitet, der kun er tilgængelig for TrueLink Medlemmer.

 

15. Tavshedspligt

Parterne skal iagttage tavshed i sædvanligt omfang for forhold, som ikke er alment kendte.

 

16. Force majeure

Ingen af Parterne hæfter for misligholdelse, hvis misligholdelsen skyldes forhold, som Parterne ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder strejker og lockout.

 

17. Databeskyttelse

Oplysninger om Medlemmet vil blive opbevaret og/eller overført i nøje overensstemmelse med TrueLink Persondatapolitik.

I det omfang, at Medlemmet sender dokumenter med persondata igennem TrueLink er Medlemmet Dataansvarlig, og TL vil derfor agere som Databehandler i overensstemmelse med Databehandleraftalen på www.truelink.dk/databehandleraftale.

 

18. Tvister

Denne aftale er underlagt dansk lov, og tvister skal afgøres ved TL's vedtægtsbestemte hjemting.

bottom of page