top of page

Salgs- og leveringsbetingelser

Særlige forhold ved brug af TrueLink konceptet

 

1. Accept af vilkår

Adgang til services, software og andre ydelser under TrueLink konceptet, forudsætter medlemskab af TrueLink, samt accept af nærværende Salgs- og Leveringsbetingelser ved afkrydsning i feltet ”Accepter betingelser og vilkår” inden bestilling af ydelsen.

Medlemskab af TrueLink er vederlagsfrit.

 

2. Bestilling af leverancer i TrueLink konceptet

Når Medlemmet er logget ind med bruger-id og password, kan Medlemmet bestille de standardleverancer der er beskrevet på www.truelink.dk

TL er først forpligtet af købet når Kunden har modtaget elektronisk kvittering.

 

3. Ydelsernes omfang

De ydelser, der skal leveres, er nærmere specificeret i den elektroniske kvittering.

Kunden har ikke mulighed for at fortryde købet af licenser/klip når aftalen iht. ovenstående er indgået imellem parterne. Gyldighedsperioden for klip købt efter 1. januar 2008 er 12 måneder op til og med 5.000 klip og 24 måneder for køb over 5.000 klip. Et nyt køb inden for gyldighedsperioden forlænger perioden for alle ubrugte klip med det respektive antal måneder.

 

4. Priser og betaling

Samtlige oplyste priser er ekskl. moms og i DKK. Samtlige priser findes under Priser på TrueLink sitet.

Betalingen kan ske med de på sitet oplyste betalingskort, eller ved anmodning om kontooverførsel. Først når betaling eller kontooverfør-sel er gennemført tilføres klip på Medlemmets konto i TrueLink.

 

Særlige forhold ved brug af TrueLink NemHandel Services

 

5. Accept af vilkår

Adgang til services, software og andre ydelser under TrueLink Nem-Handel konceptet, forudsætter medlemskab af TrueLink, samt accept af nærværende Salgs- og Leveringsbetingelser ved afkrydsning i feltet ”Accepter betingelser og vilkår” inden bestilling af ydelsen.

 

5.1 Registrering i Nemhandel registret

TrueLink NemHandel services forestår registrering af afsendere og modtagere af dokumenter under TrueLink NemHandel konceptet i NemHandel registret. Registreringen sker på virksomhedscertifikat udstedt af TrueLink NemHandel ApS cvr. nr. 33 26 57 35. Kun registreringer i NemHandel registret under dette cvr. nr. kan benytte TrueLink NemHandel funktionscertifikat og TrueLink NemHandel EndpointID: Læs her hvordan du registrerer din virksomhed.

 

5.2 NemHandel registret

Digitaliseringsstyrelsen som er ophavsansvarlig for NemHandel har en række vilkår, som man skal tiltræde. Disse vilkår vil automatisk være tiltrådt ved brug af TrueLink NemHandel services. Et af de vigtigste vilkår man tiltræder, er at man accepterer en ”paraply”-aftale, hvor elektronisk samhandel med andre virksomheder er underlagt moms-bekendtgørelsens krav til elektronisk fakturering. Disse betingelser kan ses her.

 

5.3 Forsendelse af dokumenter gennem Nemhandel

TrueLink A/S kan ikke gøres ansvarlig for indhold i NemHandel regi-stret registreret af andre virksomheder end TrueLink NemHandel ApS. Fejlagtig eller mangelfuldt registreringsdata, eller udløbne certifikater hos kunder og leverandører, som afsendende virksomhed sammenhandler med, kan give anledning til utilsigtede forstyrrelser og derved manuelt arbejde for den afsendende virksomhed.

 

5.4 Bestilling og ophør af services i TrueLink Nemhandel konceptet

TrueLink NemHandel Basis Services er indeholdt i de leverancer og ydelser, der måtte være indgået under TrueLink konceptet. Ophør af services skal ske ved henvendelse til kundecenter@truelink.dk og kan opsiges med 30 dages varsel til udgangen af et kvartal. Alle abonnementsservices betales kvartalsvis forud. Abonnementsservices som ikke betales ret-tidigt, og som ikke er betalt efter forudgående rykning, kan af leve-randøren bringes til ophør umiddelbart efter udløb af betalingsfrist.

 

Særlige forhold ved udveksling af dokumenter via Tradeshift

 

5a. Accept af vilkår

Såfremt forsendelse af dokumenter fordrer udveksling via Tradeshift sker dette i henhold til Tradeshift Terms of Service

 

Generelle forhold for leverancer fra TrueLink A/S

 

6. Accept af generelle vilkår

Adgang til services, software og andre ydelser fra TrueLink A/S (TL) kræver Kundens accept af fremsendte ordrebekræftelse eller andet skriftligt aftalegrundlag.

 

7. Licensvilkår

Uanset om erhvervet software kan downloades gratis eller mod beta-ling gælder følgende licensvilkår for Licenstager:

 

7.1 Immateriellerettigheder og ophavsret

7.1.1 TL har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til software, bortset fra delprodukter, der er fremstillet af tredjemand, og som denne har alle fuldstændige rettigheder til. En-hver tilsidesættelse af TL’ og/eller en hvilken som helst af en sådan tredjemands rettigheder, herunder lemfældig omgang med Programmet, som muliggør kopiering af Programmet for tredjemand, anses som misligholdelse af disse licensvilkår.

 

7.1.2 Licenstager er uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder. Licenstager er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i Programmet eller på de medier, hvorpå Programmet leveres, om rettighedsforhold, varemærker og lignende.

 

7.2 Licensrettens omfang

7.2.1 TL giver herved Licenstager en tidsubegrænset og for antallet af brugere en uoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til Software.

 

7.2.2 Licensretten omfatter alene Licenstagers anvendelse af Programmet til Licenstagers egen administrative databehandling. Programmet må endvidere benyttes af andre end ansatte hos Licenstager, i det omfang disse udfører aktiviteter, der har en naturlig tilknytning til de forretningsprocesser, Licenstager har ved tiltrædelsen af nærværende licensvilkår, ligesom Programmet må stilles til tred-jemands disposition, såfremt dette sker som et led i outsourcing af Licenstagers it-drift. Dette forudsætter dog, at tredjemand tiltræder disse licensvilkår som bruger.

 

7.3 Brugsrettens udnyttelse

7.3.1 Licenstager er berettiget til at tage kopier af Programmet alene til arkiv- eller backupformål. Licenstager er herudover berettiget til at tage én kopi af Programmet alene til udviklings- og testformål.

 

7.3.2 Anvendelsen af disse kopier er underlagt Licensrettens betingelser og vilkår. Ud over denne ret er Licenstager ikke berettiget til at fremstille yderligere kopier af Programmet, medmindre andet følger af præceptive lovregler.

 

7.3.3 Licenstager er under skyldig hensyntagen til disse licensvil-kår, parternes aftale i øvrigt samt Ophavsretslovens regler for omgang med beskyttet programmel, berettiget til at anvende og ændre Programmet i det omfang, dette er nødvendigt for den i nærværende licensvilkår aftalte brug af Programmet.

Licenstager er ikke herunder berettiget til selv eller gennem tredjemand at vedligeholde eller vidre udvikle Programmet. Licenstager er gjort bekendt med, at egenhændigt foretagne ændringer kan få indflydelse på

TL’ garantier.

 

7.4 Licenstager har ikke ret til at oversætte Programmet fra objektkode til kildekode, f.eks. ved at foretage reverse engineering, disassemblering eller dekompilering af Programmet, medmindre dette måtte være tilladt i henhold til gældende præceptiv lovgivning, og dersom Licenstager ønsker at udnytte disse rettigheder, skal Licenstager

forinden meddele dette til TL.

 

7.5 Overdragelse af licenser

7.5.1 Licenstager må ikke uden TL’ skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand, herunder ved overgang ved retsforfølgning eller konkurs. Såfremt TL accepterer en overdragelse, skal Licenstager foranledige, at erhververen underskriver nærværende betingelser.

 

7.6 Licensrettens Tidsmæssige udstrækning

7.6.1 TL har ret til at opsige licensvilkårene og dermed brugsretten uden varsel på grund af væsentlig misligholdelse af licensvilkårene fra Licenstagers side. I sådanne tilfælde bortfalder alle Licenstagers rettigheder i henhold til denne aftale, herunder brugsretten. Licenstager er da, uden adgang til at kræve tilbagebetaling af den erlagte

licensafgift, forpligtet til at tilbagelevere programmet samt al dokumentation og til at tilintetgøre eventuelle backup- og/eller arkivkopier.

 

Parternes forpligtelser

 

8. Pris og betalingsbetingelser

Priserne i tilbud og ordrebekræftelse er uden moms, forsendelse, installation og forsikring, medmindre andet er angivet. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at TL kan justere priserne.

 

TL er berettiget til at fakturere betalingen for edb udstyr/-programmel, når levering er sket. Forfaldstiden for betaling er angivet på den enkelte faktura.

 

Medmindre andet fremgår af aftalen, er TL berettiget til at fakturere Kunden for de udførte ydelser på baggrund af det faktisk opgjorte tidsforbrug. TL skal i den forbindelse løbende udarbejde behørig dokumentation for omfanget af de leverede ydelser i form af timesedler eller lignende. Er timepriser ikke angivet i aftalen, finder TL's listepriser

på aftaletidspunktet anvendelse.

 

Er der aftalt en fast pris, er der ikke i denne pris taget højde for krav om, at hele eller dele af opgaven skal udføres uden for normal arbejdstid, jf. nedenfor. Udlæg mv. er ej heller omfattet af den faste pris og skal således godtgøres særskilt. En fast pris er baseret på de oplysninger og de beskrivelser, Kunden har forsynet TL med forud for aftalens indgåelse, og såfremt TL efterfølgende bliver opmærksom på forhold, som må skønnes at have indvirkning på TL's bedømmelse af opgavens omfang, og som TL ikke selv burde have været opmærksom på, kan TL meddele Kunden, hvilke konsekvenser disse oplysninger får for den aftalte pris. Ønsker Kunden på den baggrund arbejdet stoppet, skal dette straks meddeles skriftligt til TL, og Kunden betaler i så fald alene for det arbejde, der er udført indtil TL's modtagelse

af anmodningen om at stoppe arbejdet. I den situation opgøres TL's tilgodehavende efter den foreløbigt anvendte tid, dog således at kravet aldrig kan overstige det aftalte faste vederlag.

 

Såfremt en opgave ikke udføres på fast tid, kan der fastsættes et estimat. Et sådant estimat er baseret på Kundens ønsker og TL's viden om projektet på aftaletidspunktet og er ikke bindende for TL. Såfremt et estimat overskrides væsentligt, skal Kunden informeres herom, således at Parterne i fællesskab kan aftale de nødvendige konsekvensrettelser.

 

Medmindre overskridelserne kan tilregnes TL's væsentlige misligholdelse, fritages TL for resultatansvaret, såfremt Kunden ved overskridelse af estimatet ikke ønsker arbejdet fortsat. Kunden betaler TL for de timer, der er erlagt, forinden Kundens anmodning om afslutning af arbejdet er modtaget hos TL.

 

TL har ret til dækning for ethvert udlæg, herunder til transport, transportid, kost og ophold.

 

TL har ret til overtidsbetaling, såfremt arbejdet efter Parternes fælles aftale udføres i weekender, på helligdage eller på hverdage uden for tidsrummet kl. 8.00–18.00. Mellem kl. 6.00 og 8.00 og mellem kl. 18.00 og 20.00 på alle hverdage betaler Kunden et tillæg på 50 % i forhold til de aftalte timepriser. Skal arbejdet udføres i andet tidsrum end det netop anførte, er TL berettiget til et tillæg på 100 % i forhold til de aftalte timepriser. Er der aftalt en fast pris, betales overtidsbetaling som anført i det foranstående, dog således at de procentuelle tillæg beregnes på baggrund af TL's sædvanlige timebaserede listepriser.

 

TL er berettiget til at fakturere Kunden månedsvis bagud for udførte ydelser.

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage.

 

Alle årsaftaler prisreguleres årligt med udgangspunkt i nettoprisindekset fra Danmarks Statistik. Prisindeks og prisindeksdato termin vil fremgå af faktura. For indgåede årsaftaler på modtagelse af dokumenter er TL berettiget

til at regulere prisen i forhold til aktuel forbrug for den kommende periode. Reguleringen sker, hvis et forbrug for perioden 1/10 sidste år til 30/9 dette år, overstiger nuværende betaling med mere end 15 %.

Reguleringen sker fremadrettet fra 1/1 kommende år med udgangspunkt i forbruget i perioden 1/10 sidste år til 30/9, dette med et tillæg på 15 %. Alle reguleringer som skyldes ændret forbrug, varsles før ikrafttræden.

 

Ved forsinket betaling er TL berettiget til at opkræve renter fra forfaldstidspunktet med 1,75 % pr. måned. TL skal ikke fremsende særskilt rentepåkrav for at opnå denne ret. Såfremt forfaldstidspunktet er kommet, og der ikke er sket betaling, forbeholder TL sig retten til i fornødent fald at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf og/eller gennem skriftlig meddelelse til Kunden at hæve aftalen helt eller delvist. Hæver TL aftalen, har TL ret til erstatning.

 

Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger, der belastes Kunden. Inddrivelse vil kunne påbegyndes uden forudgående varsel.

Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten kunne kræve inkassoomkostninger ud over, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12.7.2002.

 

9. Dokumentation og vejledning

TL udarbejder ikke dokumentation for udførte ydelser. 

 

Med leverancer af hardware/standardsoftware følger produktbeskrivelser og brugervejledninger (på dansk eller engelsk), i det omfang sådanne er udarbejdet og leveret fra producent. Servicearbejde dokumenteres ikke.

 

10. Levering og leveringstid

Parterne aftaler leveringstid og andre relevante tidsterminer ved indgåelsen af en aftale. Såfremt sådanne tidsterminer ikke er aftalt, kan hver Part med et rimeligt skriftligt varsel fordre aftalen effektueret. En eventuel aftalt leveringstid i ordrebekræftelsen er omtrentlig. Delleverancer kan finde sted. Leveringsstedet er angivet i ordrebekræftelsen.

Såfremt Kunden ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til disse vilkår, eller TL på anden måde hindres i opfyldelsen af TL's forpligtelser som følge af årsager, der kan tillægges Kunden, skal TL være berettiget til at fordre fastsatte frister for udførelse af opgaver eller levering af ydelser i øvrigt udskudt med varigheden af forsinkelsen samt en rimelig opstartsperiode efter forsinkelsens ophør. TL er, uanset om TL begærer udskydelse af fastsatte frister, endvidere berettiget til at fordre betaling fra Kunden ud over allerede aftalte priser for eventuelle ressourcer, der ikke har kunnet udnyttes på grund af Kundens forhold, f.eks. på grund af at konsulentressourcer ikke kan afsættes til anden side, samt for et eventuelt merforbrug af ressourcer og for eventuelle meromkostninger.

 

Skyldes en forsinkelse hovedsagelig Kundens forhold, forfalder sådanne betalinger til de oprindeligt fastsatte tidspunkter, uanset at de opgaver, faser, milepæle og test mv., der skulle udløse betalingerne, endnu ikke er gennemført.

 

For tjenesteydelser, herunder konsulentydelser, sker levering løben-de, efterhånden som ydelserne udføres af TL. Skal der udføres pro-grammering, anses levering for sket, når TL meddeler Kunden, at programmellet er klar til test, og/eller når Kunden har modtaget pro-grammellet eller på anden måde har fået adgang hertil.

 

11. Forsinkelse og udskydelse

Såfremt en af Parterne indser, at der vil opstå forsinkelse, påhviler det Parten uden ugrundet ophold at meddele dette til den anden Part. Det påhviler herefter Parterne loyalt at søge forsinkelsen og eventuelle skadelige virkninger af forsinkelsen begrænset mest muligt.

 

Skyldes en forsinkelse TL's forhold, er Kunden berettiget til en ud-skydelse svarende til forsinkelsens varighed af betalinger, der udlø-ses af gennemførelsen af de forsinkede opgaver, faser, milepæle, test mv.

 

TL er med et varsel på 2 arbejdsdage berettiget til at udskyde enhver tidsfrist aftalt mellem Parterne. Den samlede udskydelsesadgang ud-gør i alt 20 arbejdsdage. TL's udnyttelse af retten til at foretage ud-skydelse medfører således ikke, at der foreligger forsinkelse fra TL's side, og Kunden har ingen misligholdelsesbeføjelser i forbindelse med en sådan udskydelse af tidsfrister.

 

12. Særlige forhold vedrørende programmer og programmeringsarbejde

For aftaler, der indebærer programmering af specialsoftware til Kun-den og eventuel tilhørende dokumentation, herunder manualer og anden brugervejledning, tilfalder ejendomsretten til de immaterielle rettigheder, der knytter sig til den specialprogrammerede software, TL. Kunden opnår en brugsret hertil svarende til vilkårene for Kun-dens erhvervelse af licens til software udviklet af TL. Disse licensbe-tingelser kan til hver en tid rekvireres hos TL.

 

Kunden er pligtig til at respektere de til enhver tid gældende licens-betingelser, der kan leveres som onlinebetingelser, for leverede soft-wareprodukter og er i øvrigt indforstået med at overholde dansk rets til enhver tid gældende regler for omgang med programmel, der er beskyttet af Ophavsretsloven. Sådanne licensbestemmelser har i øv-rigt forrang i forhold til nærværende betingelser, og Kunden er gjort opmærksom på og er indforstået med, at disse licensbetingelser kan indeholde skærpede vilkår i forhold til nærværende betingelser.

 

Software, der skal specialprogrammeres af TL, skal udvikles, pro-grammeres og dokumenteres efter de retningslinjer, der aftales mel-lem Parterne, og efter gældende principper for ”best practice” og god it-skik. Herudover er TL alene ansvarlig for, at softwaren lever op til de specifikationer, som Kunden har forsynet TL med, og TL påtager sig således intet ansvar for integrationsmuligheder mv., medmindre disse fremgår af specifikationerne. TL påtager sig ingen forpligtelser vedrørende vedligeholdelse af specialprogrammeret software. Så-fremt Kunden ønsker programmeringsarbejde dokumenteret, skal dette særskilt fremgå af aftalen.

 

I forbindelse med at TL udvikler nyt programmel/nye tilretninger til Kunden, foretager TL i sin virksomhed en intern test af det udviklede. Det er herefter op til Kunden at foretage behørig aftestning af pro-grammellet i et testmiljø hos Kunden, der modsvarer det driftsmiljø, hvor resultatet af TL's udvikling efterfølgende skal sættes i drift. Det-te for at begrænse eventuelle følgevirkninger af fejl i leverancen.

 

TL indestår for, at software, der skal specialprogrammeres af TL, ikke TL bekendt krænker tredjemands ret, herunder patent- eller ophavs-rettigheder af nogen art.

 

13. Reklamation og ansvar

 

Konsulentydelser

Det påhviler Kunden at kontrollere enhver form for leverancer og tje-nesteydelser, der leveres af TL, og straks at indberette eventuelle mangler til TL. Reklamation skal under alle omstændigheder være TL i hænde senest én måned efter ydelsens udførelse. Vedrørende af-testning af programmel er Kunden forpligtet til selv at tilvejebringe testspecifikationer og testdata. Ved indberetning af mangler skal Kunden i videst muligt omfang give en rimeligt detaljeret skriftlig be-skrivelse af problemet.

 

Det påhviler TL at påbegynde afhjælpning af mangler inden rimelig tid efter modtagelse af fyldestgørende reklamation fra Kunden. Er afhjælpning umulig på grund af ydelsens karakter, eller skønner TL, at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelige tidsmæssige og økono-miske rammer, kan TL i stedet, til fuld og endelig afgørelse af Parter-nes mellemværende vedrørende manglerne, tilbyde Kunden en af følgende muligheder:

 

  •  TL leverer inden en rimelig frist en anden og mangelfri ydelse som erstatning for den mangelfulde, eller

  •  Kunden indrømmes et forholdsmæssigt afslag i prisen på den mangelfulde ydelse.

 

Kunden kan, såfremt manglerne er væsentlige, ophæve den pågæl-dende aftale.

 

TL's ansvar for mangler, herunder pligten til at foretage afhjælpning, bortfalder én måned efter ydelsens udførelse.

 

Hardware og standardsoftware

Den absolutte reklamationsperiode for hardware eller standardsoft-ware udløber efter 12 måneder, og reklamation forudsætter, at Kun-den har opfyldt sin almindelige undersøgelsespligt efter dansk rets almindelige regler. Reklamation over for TL skal fremsættes i umid-delbar forlængelse af denne undersøgelse. I modsat fald vil reklama-tionen være at afvise.

 

Reklamationsperioden for reservedele udløber endeligt efter 3 måne-der, og reklamationer, der ikke er fremkommet inden for denne peri-ode, kan TL afvise.

 

Hvis der konstateres mangler, og der i øvrigt er reklameret rettidigt efter ovenstående retningslinjer, vil TL efter eget valg reparere eller ombytte produktet inden for rimelig tid. Kunden skal i den forbindel-se give TL mulighed for at undersøge produkter hos Kunden eller hos TL efter TL's valg. Ved forsendelse af produktet bærer Kunden

omkostningerne hertil, ligesom Kunden påtager sig transportrisikoen. Al rimelig omhu og alle rimelige bestræbelser vil blive gjort for at løse problemet inden for rimelig tid.

 

I mangel af afhjælpning af fejl ved TL's egne produkter/ydelser kan Kunden være berettiget til et afslag eller refusion.

 

Generelt

Har Kunden anmeldt fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som kan tilregnes TL, skal Kunden erstatte de udgifter, TL måtte ha-ve haft i den sammenhæng. Erstatningen fastlægges ud fra TL's til enhver tid gældende prisliste for udført service mv.

 

Ovenstående udgør en udtømmende beskrivelse af TL’ ansvar i for-bindelse med mangelfulde leverancer, og bestemmelsen skal læses i sammenhæng med de ansvarsbegrænsninger, der følger af disse vilkår.

 

14. Ejendomsforbehold

Leverancen er solgt med EJENDOMSFORBEHOLD og er TL's ejendom, indtil Kunden har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af TL på Kundens vegne.

 

Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, skal produkterne for-sikres af Kunden og opbevares særskilt. Kunden forpligter sig til ikke, uden TL's samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på an-den måde disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til denne. Kunden må ej heller foretage ændringer i produkterne.

 

15. Ansvarsbegrænsning

Kunden er indforstået med, at der i standardprogrammel kan fore-komme mindre væsentlige fejl og uhensigtsmæssigheder, som ikke påvirker brugen af programmellet nævneværdigt. TL garanterer ikke, at sådanne forhold afhjælpes, og en eventuel afhjælpning vil under alle omstændigheder oftest blive henlagt til udsendelse af ny version.

 

TL's afhjælpningspligt og ansvar i henhold til denne aftale omfatter i øvrigt ikke:

 

  • Fejl opstået som følge af installation foretaget af andre end TL el-ler som følge af Kundens anvendelse af produkterne i sammen-hæng med andet tilbehør/programmel, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion.

  • Fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke er sket i overensstemmelse med TL's skriftlige instruktioner.

  • Fejl opstået som følge af Kundens manglende uddannelse eller som følge af anvendelse af produkterne på en anden måde end fo-reskrevet i den udleverede dokumentation eller ved forsømmelser fra Kundens, dennes personales eller tredjemands side.

  • Afhjælpning af mangler i produkter udviklet eller produceret af tredjemand ud over at videreformidle reklamationen til producen-ten/rettighedsindehaveren.

  • Manglende opfyldelse af behov eller ønsker om funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og entydigt er beskrevet i ordrebekræftelsen.

 

TL kan ikke under nogen omstændigheder ifalde en samlet erstatning og/eller blive afkrævet forholdsmæssigt afslag, der overstiger Kun-dens samlede betaling i henhold til den aftale, nævnte krav vedrører, og under alle omstændigheder maksimalt for et samlet beløb på DKK 200.000 for hver enkelt aftale. Dette maksimum, herunder det abso-lutte maksimum for hver enkelt aftale på DKK 200.000, gælder som et samlet akkumuleret maksimum for samtlige forhold vedrørende en aftale, der måtte berettige Kunden, herunder Kundens koncernfor-bundne eller associerede selskaber, til erstatning og/eller forholds-mæssigt afslag, uanset om krav herpå måtte skyldes simpel eller grov uagtsomhed fra TL's side. TL er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, skader forårsaget af edb-virus, driftstab, tab af data og omkostninger til disses reetablering samt tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes grov eller simpel uagtsomhed.

 

TL har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravi-gelige lovgivning herom. Herudover påtager TL sig intet produktan-svar.

 

TL fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skader, der måtte opstå i forbindelse med, at TL stiller konsulenter til rådighed for opgaver, hvor den overordnede ledelse af opgavens udførelse styres af Kun-den eller tredjemand. TL's ansvarsfraskrivelse gælder tab og skader, der måtte opstå ved såvel uagtsomhed, grov uagtsomhed som for-sæt. Kunden stilles således, som om konsulenterne var ansat af Kun-den. Kundens mulighed for dækning af tabet og/eller skaden er be-grænset til det ansvar, der i henhold til dansk rets almindelige regler kan gøres gældende direkte over for konsulenterne. Kunden er for-pligtet til at friholde TL for ethvert krav, konsulenterne måtte rejse over for TL i anledning af Kundens krav mod konsulenterne, herunder krav, som konsulenterne viderefører mod TL i henhold til Erstat-ningsansvarsloven.

 

Ovennævnte ansvarsbegrænsninger og ansvarsfraskrivelser er tillige gældende for TL, såfremt der over for Kunden måtte opstå et ansvar for TL uden for kontrakt.

 

16. Force majeure

Ingen af Parterne hæfter for misligholdelse, hvis misligholdelsen skyldes forhold, som Parterne ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder strejker og lockout.

 

17. Databeskyttelse

Oplysninger om Kunden vil blive opbevaret og/eller overført i nøje overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse. Kunden kan meddele TL, at oplysningerne ikke må bruges til direkte mar-kedsføring.

 

18. Tvister

Denne aftale er underlagt dansk lov, og tvister skal afgøres ved TL's vedtægtsbestemte hjemting.

bottom of page